Nyheter

Har ditt företag mindre än tre anställda, balansomslutning mindre än 1,5 miljon och nettoomsättning mindre än 3 miljoner, då behöver du inte har revisor.

Ska du inte ha revisorn i år så ska anmälning för avregistreringen görs i god tid innan räkenskapsårets sista dag 31 december 2012.

Fram till slutet av 2012 gäller generösare övergångsregler.  Än så länge räcker det att anmälan om ändringen kommit in till bolagsverket för att årsredovisningen inte ska behöva granskas av revisor för det räkenskapsåret.

 

27 % av aktiebolag väljer nu bort att ha revisor?

Det finns en oro hos Bolagsverket att årsredovisningarna kommer att ha sämre kvalitet om bolaget inte har en auktoristerad eller godkänd revisor?

Bolaget kan drabbas av förseningsavgifter från 5 000 kr till 10 000 kr om inte aktiebolagens årsredovisning kommit in till bolagsverket i tid!

Just därför är det viktigt att anlita en diplomerad redovisningsekonom!

CAN Ekonomi kan säkerställa att ni i tid lämna in Årsredovisning!

2012-10-30

 

Ska det vara lön, utdelning eller både och?

Nu är det hög tid att bestämma hur mycket, och i vilken form, du som ägare ska ta ut pengar ur ditt bolag. Ska det vara som lön, utdelning eller både och.

– Har du möjlighet att själv bestämma över löneuttaget från verksamheten bör du fundera över hur stor lön du ska ta ut. Det finns flera olika nivåer att ta hänsyn till ur ett skatteperspektiv.

Vilken lönenivå som är bäst beror förstås på den individuella situationen och på ekonomin i företaget.

– Har du anställda i bolaget är det viktigaste att du kontrollerar att du uppfyller kravet på eget löneuttag. Det är många som inte är medvetna om hur det kan påverka möjligheterna att ta ut lågbeskattad utdelning från bolaget. Man har tagit ut för låg egen lön, vilket kan få stora skattemässiga konsekvenser.

Här är några beloppsgränser som det är viktigt att hålla ögonen på.

Gäller alla bolagsformer:

384 600 kronor Gräns för statlig skatt
Understiger din lön 384 600 kr (32 050 kr/mån) betalar du ingen statlig inkomstskatt, bara kommunal.

545 200 kronor Gräns för högre statlig skatt
På belopp mellan 384 601 kr och 545 200 kr (45 433 kr/mån) betalar du kommunalskatt och 20 procent i statlig inkomstskatt. Överstiger din lön 545 200 kr får du betala ytterligare 5 procent i statlig skatt.

412 377 kronor Max pension  
För att få maximal avsättning till den allmänna pensionen ska din lön uppgå till minst 412 377 kr. Inkomster över det beloppet ingår inte i underlaget för beräkningen av den allmänna pensionen.

318 000 kronor Max sjukpenning  
Maximal sjukpenninggrundande inkomst är 318 000 kr, dvs det är den högsta inkomst som försäkringskassan beräknar din ersättning på om du blir sjuk.

424 000 kronor Max föräldrapenning  
För att få maximal föräldrapenning ska din lön uppgå till minst 424 000 kr. Inkomster över det beloppet ingår inte i underlaget för beräkning av föräldrapenningen.

För fåmansbolag (aktiebolag):

127 250 kronor Minsta utdelning  
Är du ensam ägare till bolaget kan du alltid ta ut 2,5 inkomstbasbelopp (127 250 kronor år 2010) som lågbeskattad utdelning. På den utdelningen betalar du 20 procent i skatt. Har du anställd personal kan de utbetalda lönerna (löneunderlag) öka ditt utrymme för utdelning.

511 000 kronor eller … Minsta lönen  
En förutsättning för att kunna utnyttja löneunderlaget för lågbeskattad utdelning är att du själv har tagit ut en kontant lön som motsvarar 306 600 kr + 5 procent av de sammanlagda lönerna i bolaget eller att du tagit ut minst 511 000 kr i lön.

Har du tagit ut tillräcklig med egen lön kan utdelningen uppgå till 25 procent av lönerna i företaget, upp till 3 066 000 kr. Är löneutbetalningar större än så, ökar underlaget med 50 procent av det belopp som överstiger 3 066 000 kr.

Ett exempel
Felicia äger ett aktiebolag där de totala löneutbetalningarna uppgår till 2 500 000 kr. Det innebär att hon själv måste ta ut minst 431 600 kr i lön för att få räkna på löneunderlaget. I vårt exempel betyder det att utrymmet för lågbeskattad utdelning är 625 000 kr.

Överlikviditet i företaget
Om du har överlikviditet i företaget och investerar i värdepapper är det bra att i god tid innan årsskiftet se över vinster och förluster under året för att på bästa sätt kunna kvitta vinster mot förluster. Det är också bra att fundera på om en kapitalförsäkring kan vara ett lämpligt alternativ för just ditt företag. I en kapitalförsäkring beskattas inte vinster och förluster. Istället tas en låg, årlig schablonskatt ut, motsvarande ca 1 procent av kapitalets värde.

För enskilda firmor:
Som enskild företagare kan du göra avsättningar till expansionsfond, räntefördelning etc. Det är viktigt att vara medveten om hur avsättningarna påverkar det skattemässiga resultatet och vad som händer vid ett senare uttag av pengar ur firman. Hur bra en enskild firma fungerar ur ett skattemässigt perspektiv beror på en mängd olika omständigheter, som t ex bransch och vilket resultat man gör.

En nackdel med enskild firma är att överlikviditet bara kan placeras på vanliga bankkonton och inte på andra placeringsprodukter. Det innebär att verksamheter som går med löpande överskott inte kan placera pengarna på bästa sätt, utan att det får skattekonsekvenser för ägaren.

– Det är viktigt att man som enskild näringsidkare förstår vad de olika avsättningarna som görs i firman egentligen innebär. Det ger en grund för att kunna bedöma om enskild firma verkligen är det bästa för just din verksamhet eller om du ska fundera på att omvandla firman till ett aktiebolag istället, nu när aktiekapitalet har sänkts till 50 000 kr och revisorsplikten tagits bort för flertalet aktiebolag.

2011-12-14

www.srfkonsult.se

 

 

Företag med brutet räkenskapsår bör se upp med ändrade regler för skattebetalning

Riksdagen har antagit propositionen om skatteförfarandelagen. Den nya lagen innehåller bl.a. nyheter gällande sista dagen för inlämnande av deklarationen för företag och hur företag med brutet räkenskapsår ska betala sin preliminärskatt. Lagen träder i kraft den 1 januari 2012.

Beskattningsår

I och med den nya lagen införs fyra nya beskattningsår.

  • 1 januari - 31 december
  • 1 maj - 30 april
  • 1 juli - 30 juni
  • 1 september - 31 augusti

De företag som inte har ett räkenskapsår som överensstämmer med något av beskattningsåren kommer att få det beskattningsår som slutar närmast efter det egna räkenskapsåret. Företagets beskattningsår kommer att styra sista dagen för inlämnande av deklarationen, vilken betalningsperiod som ska gälla för preliminärskatt, när slutskattebeskedet kommer och när den slutliga skatten senast ska vara betald.

Inlämnande av deklaration

Sista dagen för inlämnande av deklarationen kommer i princip att infalla sex månader efter beskattningsårets utgång. Övergångsreglerna innebär att företag med räkenskapsår som slutar under perioden den 31 januari 2013 - 30 juni 2013 ska lämna två deklarationer under år 2013; en för det räkenskapsår som slutar under år 2012 och en för räkenskapsåret som slutar under år 2013.

Skattebetalning

De nya beskattningsåren innebär också att för de flesta företag med brutet räkenskapsår kommer förfallodagen för den slutliga skatten att förändras liksom betalningsperioden för preliminärskatten. De företag som ska lämna två deklarationer under år 2013 ska betala slutskatten för två räkenskapsår under år 2014.

Det nya systemet med preliminärskattebetalningarna ska börja tillämpas redan från och med räkenskapsår som påbörjas den 1 februari 2012 eller senare. Övergångsreglerna innebär att preliminärskatt som betalas under den del av kalenderåret 2012 som hör till det räkenskapsår som avslutas under år 2012 avser den slutskatt som förfaller till betalning i mars 2014. Från och med det räkenskapsår som påbörjas under år 2012 betalas preliminärskatten för den slutskatt som förfaller till betalning under senare delen av år 2014 eller under år 2015.

För ett företag som till exempel har räkenskapsåret den 1 maj – 30 april gäller följande. 

  • Preliminärskatten som betalas i februari 2012 - maj 2012 avser räkenskapsåret 2011/2012 (deklaration lämnas senast den 2 maj 2013) och den slutliga skatten förfaller till betalning i mars 2014. 
  • Preliminärskatten som betalas i juni 2012 - maj 2013 avser räkenskapsåret 2012/2013 (deklaration lämnas senast den 1 november 2013) och den slutliga skatten förfaller till betalning i juli 2014.

Detta innebär alltså att för räkenskapsåret 2011/2012 kommer företaget endast att ha betalat 4/12 av den beräknade preliminärskatten. Under förutsättning att företaget är i skatteposition måste alltså en relativt stor fyllnadsinbetalning göras.

Kommentar: De ovan beskrivna förändringarna innebär alltså en försämring för företag med brutet räkenskapsår. Dessa företag har hittills haft längre tid på sig att betala både preliminärskatt och slutlig skatt jämfört med företag med kalenderår som räkenskapsår. Dessutom kommer företag med brutet räkenskapsår i framtiden att få kortare tid på sig att deklarera. Det kommer därför krävas vissa planering av företag med brutet räkenskapsår för att hantera övergången mellan det gamla och det nya systemet. Å andra sidan är det nya systemet mer logiskt och förhoppningsvis mer lättförståeligt när det väl har implementerats.

2011-11-25

 

 

Ekonomisk rapportering

Den 1 november 2010 avskaffades den lagstadgade revisionsplikten för mindre aktiebolag, på samma sätt som redan skett inom övriga länder i EU. Syftet är att minska den administrativa bördan för bolagen. I praktiken innebär det här att 250 000 svenska företag kan välja bort revision och istället kvalitetssäkra sin redovisning med en Bokslutsrapport. Bokslutsrapporten är ett nytt och modernt sätt att kvalitetssäkra redovisningen redan när arbetet utförs, och är för de flesta företag både ett enklare och effektivare sätt att skapa förtroende för den ekonomiska rapporteringen.

 

Det här är en Bokslutsrapport

En Bokslutsrapport är ett kvalitetsbevis för redovisningen och den ekonomiska rapporteringen. Den kan bara utfärdas av en Auktoriserad Redovisningskonsult, och förutsätter att företagets ekonomiska rutiner har reglerats genom ett särskilt uppdragsavtal mellan företaget och redovisningskonsulten. Bokslutsrapporten bekräftar att redovisningen och den ekonomiska rapporteringen håller hög kvalitet och uppfyller kraven enligt lagar och normer, samt uppfyller den nya svenska standarden för redovisningstjänster, Reko. Bokslutsrapporten följer internationell standard för kvalitetssäkring. Om du som företagare vill välja bort revision måste du fatta ett aktivt beslut om detta. Din Auktoriserade Redovisningskonsult kan hjälpa dig med alla frågor och den praktiska hanteringen. För många företag kommer Bokslutsrapporten innebära både förenklingar och besparingar.

 

 

Revisionspliktens borttagande!

Behöver ditt företag anlita en revisor? Från och med den 1 november, 2010 avskaffas revisionsplikten för 250 000 aktiebolag.

Bilda gärna bolaget första veckan i november 2010!

Nu har du möjlighet att bilda ett aktiebolag, utan att från början engagera någon vald revisor. Det sparar in rätt många tusenlappar för bolaget. Enligt de nya reglerna som gäller får bolag som nybildas 1 november 2010 eller senare, behöver dess aktiebolag aldrig ha en vald revisor de förste två räkenskapsåren. Detta gäller oavsett antalet anställda eller storleken på omsättningen och balansomslutningen i bolaget. Reglerna som gäller från 1 november 2010 innebär nämligen att ett bolag alltid kan vara utan revisor om minst två av följande gränsvärden inte har överskridits enlig årsredovisning en för vart och ett av de två senast räkenskapsåren:

  1. Högst tre anställda i medeltal
  2. Högst 1,5 miljoner i tillgångar (balansomslutning)
  3. Högst 3 miljoner i nettoomsättning

Genom att använda en redovisningskonsult kan du få en bokslutsrapport.

Vad är då en bokslutsrapport?

Bokslutsrapporten är det moderna sättet att visa att siffrorna stämmer!

Bokslutsrapporten är ett nytt kvalitetsbevis för företags redovisning!

 


 


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.